گل ها همه آفتابگردانند

خواستم بنویسم کیستم، دیدم آنکس که با من میماند، خود مرا می شناسد و آنکس که با من نمی ماند، همان بهتر که مرا نشناسد!