مهتاب گردان

یا حق
اگر می دانستیم بودنمان با هم چقدر محدود است، محبتمان بهم نامحدود میشد.
حضرت علی (ع)
.
از نو خواهم ساخت...

خواستم بنویسم کیستم، دیدم آنکس که با من میماند، خود مرا می شناسد و آنکس که با من نمی ماند، همان بهتر که مرا نشناسد!